मुखिय परुश्हठ

From Wikipedia
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search


पाळि वाचा विकिनिखिलकोश्ह

Wikipedia-logo.png

सुआगतम्! एत् विकिपीडियास्स निखिलकोश्हते। इ कं निःमुल ज्नानकोश्ह स्ह, रिन्ना को'पि संपादन कर मियातः। विकिपीडिया यथासंभव निःपक्श्ह दरुश्हटीकोणन्नी सुचनात परिसारित करक्को करुतसंकलप स्ह। इ विकिपीडियास्स पाळि आवरुति स्ह, आरदधित सन् २५४९ पोश्ह तिथि १६। अहि वनातुर २,५७४ लेख लीखित स्ह। अभीयासक्को सहायतापयोगट्ठले ठलते गचछ।


विकिपीडिया सहपरियोजनातः

मेटा-विकि
सकल विकियोजना
विकिशबदकोश्ह
शबदकोश्ह
विकिमीडिया कोमनस
कोमनस
विकिपुसतक
पुसतकालय
विकिऊवाक
ऊवाक
विकिआकर
आकर
Wikispecies विकिपरीजाति
परीजाति
विकिसमाचार
समाचार