धम्मो

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

धम्मो ति अतीव व्यापकं पदं अत्थि. पकते सब्बेसु तत्वेसु यो सभावो तिट्ठति सो व धम्मो. धारेति ति धम्मो.