अनारिय

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

अनारिय, अरिथान, "रि न आरिय यत्"। वेदिक गरिंथातन्ना ई शबदस्स उपयोग जनपरीजाति, वाचा, देश पि विचारक्को करित स्ह।[१]

ई'पि दरुश[सम्पादेतु]

संदरिभ[सम्पादेतु]