१९९७

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

१९९७ ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

घटना[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

त मेरे च्'एस्त् उने ग्रोस्से पुत् मैस् मोइ जे ल बै।ए अ ४ बâत्ते लोल् !!!

जन्म[सम्पादेतु]

निधन[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

Usbong This article is a is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.