१९५०

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

१९५० ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकस्य साधारण वर्ष अस्तु।

घटना[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]

ट्ःईश् ईश् श्प्आऋट्आ!!!!! :३

जन्म[सम्पादेतु]

निधन[सम्पादेतु]

अक्टोबर-डिसेम्बर[सम्पादेतु]