Jump to content

सौराष्ट्र राज्य संमन्त्रणाधिवेश

From Wikipedia

पटिरूप:Infobox organization

सौराष्ट्र राज्य संमन्त्रणाधिवेश कं अपंजिकृत संघटन स्ह, ए रि भारतन्ना गुजरात राज्यस्स सौराष्ट्र प्रदेशस्स अलग करमः स्वक्षत्र सौराष्ट्र राज्यस्स निर्माण क्को अभियान चालनवा।

पटिमा:SauRajSam Color.jpg
विक्रान्त चिह्न, रक्तध्वज धारणकत्ता सिंह इ संगठनस्स प्रतिक स्ह।