विक्रमोर्वशीयम्

From Wikipedia

पटिरूप:Italic title

पुरुरवा उर्वशीस्स चित्त

विक्रमोर्वशीयम् एका कालिदासेन लिखाती नाटयय आसित्। ईमा कथा सन्निस्सित पुरुरवा च उर्वशीस्स वैदिकप्रेमचरित्र अत्थि।

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.