मकाजी मेघपर

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

मकाजी मेघपर[१] हालार परांतन्ना सथित कं गाम स्ह। इ गामस्स विसतार २३.४४ वरिग किमि स्ह ध गामन्ना २००० जनस्स संभवित वसन स्ह। गामस्स सथापन विकरिम सन् १८११न्ना राजकंवर मकनजि जाडेजाते कर वियाः।

मकाजी मेघपर गाम मूलिका पाठशाळा, बाळकरिडांगण पि दुगधालय सदरुश सेवा धरावत स्ह। मयुरधवज सिंह जाडेजा इ गामस्स सरपंच स्ह।[२] मेघपर जाडेजा वंशस्स भुतपूरिव जागिर अस्ह।

मकाजी मेघपरस्स पताकाः

संदरिभ[सम्पादेतु]