बुद्धो

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Lightmatter buddha3.jpg

बुद्धधम्मस्स अनुसारेण बुद्धो एको बोधिज्ञानयुत्तो पाणी होति। एतस्स अवत्था बुद्धत्तं ति वुच्चति। थेरवादमते बुद्धो नाम सकेन वायामेन बुद्धत्तं पापुणोति। एतस्स कोपि सिक्खको (गुरु) न होति। एत्थापि सम्मासम्बुद्धो नाम बोधनस्स अनन्तरं अञ्ञानं धम्मं देसेति। पच्चेकबुद्धो'पि सकेन वायामेन एव बुद्धत्तं पापुणोति, पन सो अञ्ञानं धम्मं न देसेति।