बुद्धो

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Lightmatter buddha3.jpg

बौद्ध धम्मस्स अनुसारेण बुद्धो एको बोधिज्ञानयुत्तो पाणी होति। एतस्स अवत्था बुद्धत्तं ति वुच्चति। थेरवादमते बुद्धो नाम सकेन पयत्नेन बुद्धत्तं पापुणोति। एतस्स कोपि सिक्खको (गुरु) न होति। एत्थापि सम्मासम्बुद्धो नाम बोधनस्स अनन्तरं अञ्ञानं धम्मं देसेति। पच्चेकबुद्धो'पि सकेन पयत्नेन एव बुद्धत्तं पापुणोति परन्तु सो अञ्ञानं धम्मं न देसेति।.