बिम्बिसारो

From Wikipedia
Bimbisara's jail, where King Bimbisara was imprisoned, in Rajgir

बिम्बिसारो मगधरज्जस्स राजा अहोसि । सो खिट्ठम्हा 543 वस्सपुब्बे सकं मच्चुं यावं राजा अहु। सो हरियंक-राजवंसे अहु। [१]

जीवनवुत्तं[सम्पादेतु]

बिम्बिसारस्स उल्लेखो जेनगण्ठेसु जातकेसु च होति। सो महावीरस्स गोतमस्स च बुद्धस्स समकालीनो अहोसि। सो मगधस्स राजा अहोसि।

राजा बिम्बिसारो महावीरस्स सिस्सो अहु। सो तम्हा सिक्खं पापुणि। बुद्धमतस्स गण्ठेसु कथीयति यं सो बुद्धस्स बोधितो पुब्बे'पि तं अमिलि।

मच्चु[सम्पादेतु]

परम्पराय कथीयति यं तस्स पुत्तो अजातसत्तु तं कारागारे अबन्धयि। सो च खुधापीडितो मच्चुं पापुणि। एतं वुत्तं खिट्ठम्हा 491 वस्सपुब्बे अहु।[१]

सन्दब्भा[सम्पादेतु]

  1. १.० १.१ Stearns, Peter N. (2001) The Encyclopedia of World History, Houghton Mifflin. pp. 76-78. ISBN 0-395-65237-5.
  • G. P. Singh, "Early Indian Historical Tradition and Archaeology"; page 164

पटिरूप:S-start पटिरूप:S-reg पटिरूप:S-bef पटिरूप:S-ttl पटिरूप:S-aft पटिरूप:End

पटिरूप:Buddhism topics

पटिरूप:Persondata