बांग्ला भाषा

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

बांग्ला भाषा हिन्द यूरोपीय परिवारस्‍य एका भाषा अस्‍ति| बांग्ला भाषा बांग्ला लिप्या लिख्यते|