फलक लिपि

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

फलक लिपिः(Falak script.jpg) एका विस्स लिपि: अस्ति। एत भास्स अबुगिडा प्रकारस्स लिखिसु।

फलक लिप्या लिखिता: