फर्मियम

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
फर्मियम आण्विय अनुदश्श

फर्मियम एकम् तत्त्वस्ति।