देय्यरट्ठ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

देय्यरट्ठ एकस्स रट्ठ अत्थु इमस्स समये उद्धं सयामरट्ठो नाम वुच्चति। देय्यरट्ठं वजिरालङ्करणो नाम चक्किस्स दसमो राजो होति देवनगरो नाम राजधानी होति।