दूरदर्शन यन्त्र

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

टेलिभिजन एकस्य दूरसंचार यन्त्र चलचित्रध्वनि प्रसारण व संकलनेषु प्रयोजने|