देय्यरट्ठ

From Wikipedia
(Redirected from थाइलैंड)
Jump to navigation Jump to search

देय्यरट्ठ एकस्स रट्ठ अत्थु इमस्स समये उद्धं सयामरट्ठो नाम वुच्चति। देय्यरट्ठं वजिरालङ्करणो नाम चक्किस्स दसमो राजो होति देवनगरो नाम राजधानी होति।