चिन्तनशास्त्र

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

चिन्तनशास्त्र एक अध्ययनात्मक व प्रयोगात्मक वैज्ञानिक क्षेत्र हन्ति। चिन्तनशास्त्रे मनुष्ये मन, मस्तिस्क व विचारस्य अध्ययन करन्ति।