गुजराती

From Wikipedia
गुजराती लिपिसू लिखितो गुजराती सद्द

गुजराती (ગુજરાતી) भारतवस्सस्स एका भासा अत्थि। एसा भारतयोरोपीयपरिवारस्स एका वाणि अत्थि। गुजराती तु गुजराती लिपिसु लिखीयति। गुजराती भासास्स उप्पतिदेसा गुजरात अत्थि।

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.