गुजराती

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

गुजराती (ગુજરાતી) भारतवस्सस्स एका भासा अत्थि। एसा भारतयोरोपीयपरिवारस्स एका वाणि अत्थि। गुजराती तु गुजराती लिपिसु लिखीयति। गुजराती भासास्स उप्पतिदेसा गुजरात अत्थि।

गुजराती लिपिसू लिखितो गुजराती सद्द