Jump to content

आनन्दो

From Wikipedia

पटिरूप:One source पटिरूप:No footnotes पटिरूप:Other uses पटिरूप:Infobox religious biography पटिरूप:Buddhism

Wooden sculpture of monk sitting in a mermaid pose, reclining
18th-century Burmese sculpture of Ānanda

आनन्दो नाम गोतमबुद्धस्स पधानसिस्सो। बुद्धस्स सब्बेसं सिस्सानं आनन्दस्स येव सति (सरणखमता) सब्बसेट्ठा अहु। सुत्तपिटके अधिकानि सुत्तानि आनन्देन येव सकाय सतिया पठमा-संगीतियं बुद्धस्स वचनानि पुनं सरणं कत्वा दत्तानी ति मञ्ञति। तम्हा येव सो धम्मस्य रक्खको ति मञ्ञति।