अहिर

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

अहिर, ऊदक् भारतन्ना कं शूद्र अजपाल जाति स्ह।[१]

{{आहुक वंशात समुद्भूता आभीरा इति प्रकीर्तिता। (शक्ति संगम तंत्र, पृष्ठ 164)[२]}}

  1. पटिरूप:पुस्तक सन्दर्भ
  2. भाषा भूगोल व सांस्कृतिक चेतना, Vijaya Candra Publisher Vidyā Prakāśana, 1996 Original from the University of California, पृष्ठ 28,29,30