अवयव सम्भासित:BodhisattvaBot

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

भवान् एष सम्भाषण पृष्ठे BodhisattvaBot लेखस्य सुधार शुद्धिकरणः तथा तत् सम्बन्धित विषये चर्चां कर्तुं शक्नोति

Hi :), please talk to me here. Thank you for your patience ;o)