तिसरन

From Wikipedia
(Redirected from Tisaraṇa)
Jump to navigation Jump to search

वुद्धम् सरणम् गच्छामी
धम्मम् सरणम् गच्छामी
संघम सरणम् गच्छामी
buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi